Undersökningplikt

Villabesiktningar AB

Jordabalken 4 kap.
§19 Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den
annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad
som sägs i §12 om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet.
Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på
försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren
får anses ha utfäst. Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha
upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn
till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt
omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936).

 

Vi gör vad vi heter, välkomna!

 

  • Är du orolig för fukt i huset?  Lägg till en fuktmätning vid överlåtelsebesiktningen så får du besked om en fuktskada pågår.
  • Upplysta mögelskador bör man utreda,  analys i laboratorium ingår i vår mögelbesiktning.